Oglasi

19.12.2019.    J A V N I O G L A S za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Vitez
06.07.2017.    Radovi na sanaciji makadamske dionice puta Zlić- općina Vitez
06.07.2017.    Radovi na ugradnji šljunčanog materijala na stazi Bobaši-Zlić-općina Vitez
06.07.2017.    Radovi na grederisanju i nasipanju puta u Poslovnoj zoni Divjak- općina Vitez
06.07.2017.    Radovi na sanaciji kanala za odvod vode na mlinu u naselju Rijeka- općina Vitez
05.07.2017.    Usluge na provođenju projekta - smanjenje pasa lutalica na području općine Vitez
05.07.2017.    Nabava i ugradnja sprava za diečije igralište - općina Vitez
05.07.2017.    Radovi na popravci dječijih igrališta u gradu - općina Vitez
05.07.2017.    Izrada elaborata o geomehaničkim ispitivanjima za potrebe klizišta u Zaselju - općina Vitez
09.06.2017.    Uređenje biciklističke staze Bobaši - Zlić - općina Vitez
09.06.2017.    Radovi na razdvajanju sale općine na dva dijela (manju salu i ured)- općina Vitez
09.06.2017.    Uređenje prostorija općine u zgradi policije stanice u Vitezu
09.06.2017.    Nabava IT opreme za potrebe općine Vitez
26.05.2017.    Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji ureda - općina Vitez
05.04.2017.    Izvješće/Izvještaj o dodjeli ugovora - REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE I ZATVARANJA KOMUNALNOG OTPADA PALJIKE-HUM -OPĆINA VITEZ
29.3.2017.    Izvješće/Izvještaj o dodjeli ugovora - Izrada revizije Glavnog projekta kanalizacijskog kolektora u MZ Kruščica - Općina Vitez
19.08.2016    Radovi na postavljanju cijevi na potoku kod OŠ Kruščica - Općina Vitez
17.08.2016    Radovi na čišćenju i sanaciji terena kod OŠ Kruščica - Općina Vitez
26.07.2016.    Izrada idejnog projekta lokalnog puta Ahmići-Pirići - Općina Vitez
21.07.2016.    Izmještanje vodovodne mreže u MZ Gačice - Općina Vitez
20.07.2016.    Izgradnja dva toaleta na gradskoj tržnici- Općina Vitez
19.07.2016.    Izgradnja dijela rasvjete na lokalitetu Divjak - Općina Vitez
13.07.2016.    Revizija glavnog projekta servisnih prometnica u Poslovnoj zoni Šljivčica- Općina Vitez
15.05.2016.    Regulacija korita potoka u naselju Vraniska
20.05.2016.    Izrada glavnog projekta priključka radnih cesta na regionalni put u poslovnoj zoni Šljivčica
19.05.2016.    Kolektivno osiguranje uposlenika općine Vitez
13.06.2016.    Izrada idejnog projekta sportsko-rekreacionog centra Robertovo- MZ Bila - općina Vitez
01.06.2016.    Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji ceste u PC-96-2 -- općina Vitez
24.06.2016.    Asfaltiranje priključne ceste od M-5 do HBM-a - općina Vitez
22.06.2016.    Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u dvorištu OŠ Dubravica Općina Vitez
27.06.2016    Izmještanje visokonaponskog voda
22.06.2016.    Izgradnja dijela kanalizacije u naselju Ahmići - Općina Vitez