Javne nabavke

26.06.2020.    IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI KAMENE OBALOUTVRDE NA RIJECI KRUŠČICI NA 8 ODVOJENIH LOKACIJA U UKUPNOJ DULJINI 561 m– OPĆINA VITEZ
21.05.2020.    ZA RADOVE – ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ U 2020.GODINI
13.05.2020.    IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI LOKALNIH PROMETNICA OPĆINA VITEZ – I FAZA
13.05.2020.    IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PRIKLJUČKA NA MAGISTRALNU PROMETNICU M-5 U NASELJU BILA - OPĆINA VITEZ
13.05.2020.    ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI UDARNIH RUPA NA GRADSKIM ULICAMA I LOKALNIM PROMETNICAMA – OPĆINA VITEZ
12.05.2020.    DOBAVA I DOPREMA DOLOMITNIH AGREGATA ZA SANIRANJE LOKALNIH PUTEVA U NASELJIMA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ
11.05.2020.    IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI KLIZIŠTA U NASELJENOM MJESTU POČULICA – OPĆINA VITEZ
16.04.2020.    IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DOMA KULTURE VITEZ (HRVATSKI DOM) – II FAZA – OPĆINA VITEZ
09.04.2020.    IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI SVLAČIONICA GRADSKOG STADIONA – OPĆINA VITEZ
06.02.2020.    IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI JAVNE RASVJETE U MZ KRUŠČICA - SOFA – OPĆINA VITEZ
24.01.2020.    NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI PRISTUPNE PROMETNICE ZA MOST NA RIJECI LAŠVI OD PROFILA P-14 DO SPOJA S MAGISTRALNOM PROMETNICOM - OPĆINA VITEZ
12.12.2019.    IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI EKO OTOKA – OPĆINA VITEZ
11.12.2019.    NABAVA ROBA – KANTE I KONTEJNERI ZA PODRUČJE OPĆINE VITEZ
04.12.2019.    IZGRADNJA LOKALNE PROMETNICE S2B U POSLOVNOJ ZONI PC-96-2 - OPĆINA VITEZ
03.12.2019.    IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI OBORINSKE ODVODNJE U NASELJU ZABILJE – OPĆINA VITEZ
03.12.2019.    IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI GRADSKE VODOVODNE MREŽE NA POTEZU OD BP PETROL DO OŠ AHMIĆI – OPĆINA VITEZ
02.12.2019.    NABAVA ROBA – PLIN ZA GRADSKU ŠPORTSKU DVORANU OPĆINE VITEZ U 2020.GODINI
26.11.2019.    IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI STAROG SMETLJIŠTA KOD GROBLJA NEBAŠCE, TE IZGRADNJA GRUDOBRANA I RJEŠAVANJE ODVODNJE I KANALIZACIJE – OPĆINA VITEZ
29.08.2019.    IZVOĐENJE RADOVA NA IZMJENI VANJSKE STOLARIJE U OŠ „DUBRAVICA-PREOČICA“ – OPĆINA VITEZ
08.11.2019.    LOT 1 - IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE MZ DUBRAVICA - OPĆINA VITEZ LOT 2 - NASTAVAK IZGRADNJE MJEŠOVITE KANALIZACIJSKE MREŽE U MZ POČULICA - OPĆINA VITEZ
31.10.2019.    IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA REGULACIJI POTOKA – LOKALITET PODGRADINA– OPĆINA VITEZ
31.10.2019.    NABAVA ROBA – UREDSKI MATERIJAL ZA POTREBE OPĆINE VITEZ ZA 2020.GODINU
31.10.2019.    NABAVA ROBA – ULJE ZA LOŽENJE ZA POTREBE GRIJANJA PROSTORIJA ZGRADE OPĆINE I ZGRADE MUP-a U 2020.GODINI
31.10.2019.    NABAVA ROBA – GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA ZA POTREBE OPĆINE VITEZ U 2020.GODINI
09.10.2019.    IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI LOKALNIH PROMETNICA OPĆINA VITEZ – III FAZA
08.10.2019.    IZVOĐENJE RADOVA NA UTOPLJAVANJU ZGRADE „ZDRAVLJAK“ IZRADOM TERMOFASADE – OPĆINA VITEZ
19.09.2019.    IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ČIŠĆENJU KORITA RIJEKE KRUŠČICE OD BAZENA DO UŠĆA U RIJEKU LAŠVU U DUŽINI OD 6.080 m– OPĆINA VITEZ
19.09.2019.    LOT 1 - NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI DISTRIBUTI CJEVOVODA - OPĆINA VITEZ LOT 2 - IZGRADNJA REZERVOARA BUKVE - OPĆINA VITEZ
13.09.2019.    IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI SPOJNE PROMETNICE T1 – T2 U PC-96-2 – OPĆINA VITEZ
06.09.2019.    IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE DJEČIJEG VRTIĆA „VITEZ“ – OPĆINA VITEZ
10.06.2019.    IZGRADNJA REZERVOARA „LUPAC“ - OPĆINA VITEZ
18.04.2019.    IZRADA GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE URBANOG DIJELA GRADA– OPĆINA VITEZ
16.04.2019.    DOBAVA I DOPREMA DOLOMITNIH AGREGATA ZA SANIRANJE LOKALNIH PUTEVA U NASELJIMA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ
01.04.2019.    IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI UDARNIH RUPA NA GRADSKIM ULICAMA I LOKALNIM PROMETNICAMA – OPĆINA VITEZ
13.03.2019.    IZGRADNJA LOKALNE PROMETNICE S3 U POSLOVNOJ ZONI PC-96-2 OPĆINA VITEZ
11.03.2019.    IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI POTPORNOG ZIDA U NASELJU POČULICA – OPĆINA VITEZ
28.03.2018.    DOBAVA I DOPREMA BETONA ZA SANIRANJE LOKALNIH PUTEVA U NASELJIMA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ
28.03.2018.    DOBAVA I DOPREMA DOLOMITNIH AGREGATA ZA SANIRANJE LOKALNIH PUTEVA U NASELJIMA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ
20.03.2018.    REKONSTRUKCIJA TOALETA U ZGRADI DJEČJEG VRTIĆA „VITEZ“ - OPĆINA VITEZ LOT 2 - UREĐENJE IGRALIŠTA U DVORIŠTU DJEČJEG VRTIĆA „VITEZ“ - OPĆINA VITEZ
21.12.2017.    IZVOĐENJE RADOVA NA DOVRŠETKU OBORINSKE ODVODNJE U POSLOVNOM CENTRU PC-96-2– OPĆINA VITEZ
23.11.2017.    IZVOĐENJE RADOVA GRAĐEVISNKIH RADOVA NA SANACIJI KLIZIŠTA U ZASELJU (I FAZA) - OPĆINA VITEZ
   IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU: IZVOĐENJE RADOVA NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU PUTEVA I GRADSKIH PROMETNICA ZA SEZONU 2017/2018 – OPĆINA VITEZ
17.11.2017.    IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU: NABAVA ROBA – INDUSTRIJSKA SOL ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA I GRADSKIH ULICA U SEZONI 2017/2018 - OPĆINA VITEZ
14.11.2017.    IZVOĐENJE RADOVA NA ODVODNJI SLIVNIH I OBORINSKIH VODA SA KOLNIKA I ASFALTIRANJE PUTA NA DIJELU PUTA PAVLOVIĆ – GLAVNI ODVOD– OPĆINA VITEZ
14.11.2017.    IZVOĐENJE RADOVA NA ODVODNJI SLIVNIH I OBORINSKIH VODA SA KOLNIKA I PLATOA SA EURODOMA – POVEZIVANJE ODVODNJA FRANIĆ DO LAŠVE – BETONSKE CIJEVI– OPĆINA VITEZ
16.11.2017.    NABAVU ROBA – PLIN ZA GRADSKU SPORTSKU DVORANU OPĆINE VITEZ U 2018.GODINI
16.11.2017.    NABAVU ROBA – UREDSKI MATERIJAL ZA POTREBE OPĆINE VITEZ ZA 2018.GODINU
16.11.2017.    NABAVU ROBA – ULJE ZA LOŽENJE ZA POTREBE GRIJANJA PROSTORIJA ZGRADE OPĆINE I ZGRADE MUP-a U 2018.GODINI
16.10.2017.    IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU: IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI PUTA M5 – PJEŠČARA KALVARIJA NA LOKACIJI RASKRIŽJE VELIKI MOŠUNJ, MALI MOŠUNJ, BOŠNJAKOVE KUĆE – OPĆINA VITEZ
16.10.2017.    IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU: IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRAD STABILIZACIONOG PRAGA NIZVODNO OD VONKOVOG MOSTA NA RIJECI LAŠVI – OPĆINA VITEZ
02.10.2017.    ASFALTIRANJE DIONICE PUTA U NASELJIMA (LOT1-5)
02.10.2017.    IZVOĐENJE RADOVA NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU PUTEVA I GRADSKIH PROMETNICA ZA SEZONU 2017/2018 – OPĆINA VITEZ
09.06.2017.    DOBAVA I DOPREMA BETONA ZA SANIRANJE LOKALNIH PUTEVA U NASELJIMA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ
09.06.2017.    IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI MOKRIH ČVOROVA NA GRADSKOM STADIONU– OPĆINA VITEZ
27.02.2017.    NABAVA ROBA – PLASTIČNE KANTE ZA PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA (Izvješće o dodjeli ugovora)
21.12.2016.    Obavijest o nabavi - Utopljavanje zgrada
05.12.2016.    Obavijest o nabavi - kante za otpad
22.11.2016.    Obavijest o nabavi - gorivo
22.11.2016.    Obavijest o nabavi - ulje za loženje
22.11.2016.    Obavijest o nabavi - uredski materijal
23.08.2016.    IZVOĐENJE RADOVA NA PROBIJANJU SERVISNIH PROMETNICA „CESTE 2, 4 I 7“ U POSLOVNOJ ZONI ŠLJIVČICA – OPĆINA VITEZ
23.08.2016.    IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJI OBORINSKE KANALIZACIJSKE MREŽE, DIONICA OD ULICE VUKOVARSKA DO NASELJA BOTRINE – OPĆINA VITEZ
16.08.2016.    IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA UTOPLJAVANJU OBJEKATA ZA JAVNU NAMJENU JU „DOM ZDRAVLJA“ (zamjena drvene stolarije) – OPĆINA VITEZ
29.07.2016.    UTOPLJAVANJE OBJEKATA ZA JAVNU NAMJENU – OBJEKT „VATROGASNI DOM“ - OPĆINA VITEZ
28.07.2016.    IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE NA GRADSKOJ PROMETNICI, GRADSKIM ULICAMA I LOKALNIM PROMETNICAMA OD VEĆE VAŽNOSTI – OPĆINA VITEZ
08.07.2016.    NABAVA I UGRADNJA PODZEMNIH PROTUPOŽARNIH HIDRANATA - ponovljeni (završeno)
04.05.2016.    Izvođenje građevinskih radova na lijevoj obali rijeke Bile - Zabilje 1 u općini Vitez (ZAVRŠENO)
02.06.2016.    NABAVA I UGRADNJA PODZEMNIH PROTUPOŽARNIH HIDRANATA (PONIŠTENO)
01.06.2016.    Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji mosta na potoku Lupnica u Kamenjačama (ZAVRŠENO)