Objavljeno: 17.6.2022.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2022.GODINU

Na osnovu Budžeta općine Vitez za 2022. godinu, Programa utroška sredstava za podršku privredi na području općine Vitez usvojenog na sjednici Općinskog vijeća Vitez održanoj dana 08.06.2022.godine Općinski načelnik, objavljuje:
 
JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2022.GODINU
 
 PREDMET JAVNOG POZIVA
 
Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na novčane poticaje prema Programu utroška sredstava iz Budžeta općine Vitez za poticaj privredi 2022. godinu usvojenom na sjednici Općinskog vijeća Vitez održanoj dana 08.06.2022.godine i to za:
 
         - LOT 1. Poticaj osnivanju novih biznisa;
         - LOT 2. Poticaj „Sufinansiranje troškova zapošljavanja novih radnika“;
         - LOT 3. Projekat podrške lokalnom socio-ekonomskom razvoju i povećanju
                      konkurntnosti na tržištu rada  kroz stručna osposobljavanja i kvalificiranu 
                      radnu snagu;
 
1. Poticaj osnivanju novih biznisa
 
Pravo na poticaj imaju fizička i pravna lica koja registruju djelatnost kao osnovnu djelatnost, osnuju firmu na području općine Vitez u periodu od 01.01.2021. godine do završetka trajanja javnog poziva  i nemaju obaveza po osnovu javnih poreza i PDV -a. Pravo na poticaj nemaju samostalne djelatnosti koje su registrirane kao dopunska i dodatna zanimanja.
Maksimalan iznos poticaja  za samostalne djelatnosti je do 1.500,00 KM,  a za preduzeća 2.000,00 KM.
 
Za ostvarivanje poticaja potrebno je uz zahtjev dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 • rješenje o registraciji izdano od nadležne institucije;
 • obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti;
 • uvjerenje o poreznoj registraciji ID broj
 • dokaze o plaćenim taksama i troškovima registracije djelatnosti odnosno osnivanja firme (uplatnice, računi i dr.);
 • potvrda o  izmirenim obavezama po osnovu poreza, doprinosa i PDV-a;
 • dokaz o otvorenom bankovnom računu poslovnog subjekta.
Isplata podsticaja za  osnivanje trgovačkih, ugostiteljskih i obrtnih radnji može biti ostvarena jednom u toku 2022. godine za jedan poslovni prostor.
 
Predviđena sredstva 37.000,00 KM.
 
2. Poticaj „Sufinansiranje troškova zapošljavanja novih radnika“
 
Pravo na poticaj imaju fizička i pravna lica koja imaju registranu osnovnu  djelatnost ili  preduzeće na području općine Vitez,  koja su zaposlila nove radnike koji su bili na evidenciji Zavoda za zapošljavnje u periodu od 01.01. 2021. godine do završetka trajanja javnog poziva i nemaju obaveza po osnovu javnih poreza i PDV -a. Iznos poticaja je 800 KM po zaposelnom radniku. Podnosilac zahtjeva može ostvariti poticaj za maksimalno 3 radnika 2.400,00 KM.
Za ostvarivanje  poticaja  potrebno je uz zahtjev dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 • rješenje o registraciji izdano od nadležne institucije;
 • obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti;
 • uvjerenje o poreznoj registraciji ID broj
 • uvjerenje da se lice koja su zaposlena prije zapošljavanja nalazila na evidenciji Biroa za zapošljavanje;
 • dokaz o prijavi radnika;
 • potvrda o  izmirenim obavezama po osnovu poreza, doprinosa i PDV-a;
 • dokaz o otvorenom bankovnom računu poslovnog subjekta.
 
Predviđena sredstva 30.000,00 KM.
 
3.  Projekat podrške lokalnom socio-ekonomskom razvoju i povećanju
     konkurntnosti na tržištu rada  kroz stručna osposobljavanja i kvalificiranu
     radnu snagu
 
Poticaj se odnosi na prekvalifikaciju 20 nezaposlenih mladih osoba sa područja općine Vitez za rad na CNC mašinama  i programiranju istih kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu rada, kao i prilika za zapošljavanje i ostanak na području općine Vitez. Cijena  prekvalifikacije prema podacima dobijenim od strane ovlaštene organizacije koja vrši obuku iznosi od 300 KM po kandidatu.
Pravo na prekvalifikaciju imaju osobe koje imaju prebivalište na području općine Vitez stariji od 18 godina.
Prednost u izboru kandidata će se dati nezaposlenim licima i licima koja imaju srodnu kvalifikaciju CNC operaterima.
Za ostvarivanje poticaja potrebno je uz zahtjev dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
          - dokaz da ima prebivalište na području općine Vitez;
          - kopiju diplome o završenoj srednjoj školi;
         - potvrdu da je podnosilac zatjeva na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;
 
Predviđena sredstva 6.000,00 KM.
        
 
 
PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU
 
Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati Općinski načelnik. Komisija će izvršiti provjeru priložene dokumentacije i sačiniti zapisnik o otvaranju prijava, obići na terenu sve prijavljene kandidata koji ispunjavaju propisane uslove, sačiniti zapisnik na osnovu kojeg će se utvrditi lista uspješnih kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva. Netačne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.
Jedan aplikant može ostvariti pravo na poticaj samo na jednu poziciju. Prednost pri odabiru korisnika općinskih poticajnih sredstava imaju oni podnosioci zahtjeva koji prethodnih godina nisu bili korisnici istog.
 
NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA
 
Rok za podnošenje prijave počinje teči id dana objave Javnog poziva na WEB stranici općine Vitez i traje 21 dan od objave na WEB stranici općine Vitez .
 
Zapečaćene prijave sa prilozima šalju se preporučenom poštom ili lično dostavljaju  na adresu:
Općina Vitez, Stjepana Radića br.1, 72 250 Vitez
Sa naznakom ne otvarati : „ NE OTVARATI - po Javnom pozivu“-„ Podrška privredi na području općine Vitez za 2022. godinu”. Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija  neće se uzimati u razmatranje. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu (obrazac) na Javni poziv možete preuzeti na protokolu općine i na web stranici. Prijava može ići samo za jedan od lotova.
 
Z A V R Š N I   D I O
 
Isplata poticajnih sredstava će se izvršiti na transakcijski račun korisnika istih, a otvoren kod poslovnih banaka.
Korisnici poticajnih sredstava su obavezni podnijeti izvještaj o namjenskom utrošku srestava.
Ukoliko se za poticaje pod rednim brojevima 1. i 2. prijavi više ili manje kandidata, Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj Općine  Vitez  i Komisija za provedbu javnog poziva za ostvarivanje poticaja mogu uz saglasnost Općinskog načelnika povećati ili smanjiti maksimalan dodijeljeni iznos poticaja kandidatima koji ispunjavanju kriterije.
Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj Općine  Vitez  će na kraju budžetske godine sačiniti Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Vitez za poticaj privredi za 2022. godinu, te isti dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.


PRIJAVNI OBRAZAC (.docx).
                                                                           
                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

 

Ostale vijesti

30.6.2022.   JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje ugradnje termofasade i sanacije krova, radi uštede energije, na zgradama zajedničkog stanovanja

30.6.2022.   Obavijest iz JKP „Vitkom“ Vitez

29.6.2022.   Preporuke zbog ekstremnih vrućina

28.6.2022.   Obavijest iz JKP "Vitkom" o provođenju Mjera redukcije korištenja vode

27.6.2022.   Bosna Bank International d.d. Sarajevo objavila Javni poziv privrednim društvima i obrtnicima koji imaju sjedište na području Srednjobosanskog kantona za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja

24.6.2022.   Općina Vitez dobila značajna sredstva za rekonstrukciju kanalizacijske mreže

23.6.2022.   Veleposlanik NR Kine, NJ.E. Ji Ping posjetio općinskog načelnika Borisa Marjanovića

22.6.2022.   Obavijest iz JKP "VITKOM" o mjerama redukcije korištenja vode

22.6.2022.   Izaslanstvo Općine Vitez posjetilo grad Popovaču

17.6.2022.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2022.GODINU

17.6.2022.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2022. GODINU

16.6.2022.   PROJEKAT „SARADNJOM DO BOLJE KONKURENTNOSTI – SBK“ ĆE PODRŽATI 100 NEZAPOSLENIH OSOBA KROZ OBUKE, PREKVALIFIKACIJU I ZAPOŠLJAVANJE

16.6.2022.   Učenici generacije općine Vitez za 2021./2022.g.

14.6.2022.   Z A K LJ U Č A K o provođenju javne rasprave po Nacrtu Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području općine Vitez

10.6.2022.   Potpisan ugovor o prekograničnoj suradnji