Objavljeno: 2.5.2018.

Javni poziv za projekt ''REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRACIJE NA ZAPADNOM BALKANU'' (ReLOaD)OPĆINA VITEZ U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA
U SKLOPU PROJEKTA ''REGIONALNI  PROGRAM LOKALNE DEMOKRACIJE NA ZAPADNOM BALKANU'' (ReLOaD)
                                                                                                                                                         
ReLOaD je regionalni projekt kojeg financira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest teritorija/Zapadnog Balkana i to: Albanija, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*
[1] i Srbija. Projekt je počeo 1. veljače 2017. godine i tijekom naredne tri godine cilj projekta je daljnje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS)[2] i civilnog društva širenjem transparentnog pristupa financiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz proračuna JLS u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednicama.
ReLOaD se provodi u sljedećim jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (abecednim redom): Banja Luka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Centar Sarajevo, Gradačac, Jablanica, Kakanj, Maglaj, Modriča, Pale, Rudo, Sokolac, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje, Tuzla, Vitez i Vogošća.
Općina Vitez i projekt ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekta koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Vitez iz sljedećih prioritetnih oblasti:
 
 

  1. EKOLOGIJA
1.1. Unapređenje i zaštita okoliša
1.2. Edukacija stanovništva u oblasti očuvanja okoliša, primarne selekcije otpada
        i čuvanja javnih površina
 

  1. SOCIJALNA POLITIKA I ZDRAVSTVO
                2.1. Zaštita fizičkog i mentalnog zdravlja djece sa teškoćama u razvoju, osoba
                       sa invaliditetom i drugih osoba koje se ne mogu brinuti o sebi
                2.2. Razviti zdrave stilove života kod mladih
 
3.  KULTURA, SPORT I MLADI
3.1. Promocija kulturno umjetničkog stvaralaštva i uključivanje stanovništva u                  
       kulturne sadržaje (folklor, kulturno nasljeđe, rukotvorine)
3.2. Stvaranje ambijenta za masovnije i kvalitetnije bavljenje sportom
3.3. Jačanje uloge mladih u društvu kroz edukaciju i aktivizam
 
 
Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga, s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementiranje projekata jednoj organizaciji civilnog društva tijekom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.
 
UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa financijska sredstva, u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5)  do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u razdoblju svibanj 2018. – siječanj 2019. godine.
 
 
PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. 
Detaljne informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata sve zainteresirane organizacije civilnog društva mogu pronaći u  Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.
 
 
PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije mogu se naći na web stranici:
www.ba.undp.org, kao i na dnu ove stranice.
Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Vitez također se može preuzeti od 15. veljače do 14. ožujka 2018. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; katica.radman@opcinavitez.info; tea.miskovic@opcinavitez.info ili osobno - preuzimanjem u Općini Vitez, ured 204, Katica Iličić - Radman.
 
Informativni sastanak za zainteresirane organizacije „Otvoreni dan“ bit će održan u Vitezu 7. ožujka 2018. godine, u razdoblju od 10 do 12 sati u sali Općinskog vijeća Vitez.  Potencijalni aplikanti će tijekom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.    
Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese
registry.ba@undp.orgsa naznakom za ReLOaD projekt. Pitanja se mogu postavljati do 09.ožujka 2018. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.
 
PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u printanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili osobno tijekom radnih dana (ponedjeljak – petak), u razdoblju od 8 do 15 sati na sljedeću adresu:
 
Općina Vitez
Info centar Općine Vitez, službenik za protokol  i prijem pošte
Ul. Stjepana Radića 1, 72250 Vitez
Bosna i Hercegovina
sa naznakom 'za ReLOaD projekt'.
 
Rok za predaju aplikacija je 14. ožujak 2018. godine do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.
O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.
 
Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na:
www.ba.undp.org, te na web stranici Općine Vitez (www.opcinavitez.info ), kao i na oglasnoj ploči Općine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne prevesti ih na engleski jezik i dostaviti donatoru prije potpisivanja ugovora.

Dokumentacija za preuzimanje (Hrvatski jezik):

Smjernice za aplikante

Projektni prijedlog

Pregled proračuna

Matrica logičkog okvira

Plan aktivnosti i promocije

Administrativni podaci o aplikantu

Financijska identifikaciona forma

Izjava o podobnosti

Lista za provjeru
 

Dokumentacija za preuzimanje (Bosanski jezik):

Smjernice za aplikante

Projektni prijedlog

Pregled budžeta

Matrica logičkog okvira

Plan aktivnosti i promocije

Administrativni podaci o aplikantu

Finansijska identifikaciona forma

Izjava o podobnosti

Lista za provjeru


 

Rang lista
[1]*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o neovisnosti.
[2]Jedinice lokalne samouprave su općine, opštine i gradovi, te Distrikt Brčko. Svaki od navedenih termina se može ravnopravno koristiti za potrebe projekta.