Objavljeno: 23.12.2021.

Z A K LJ U Č A K o provođenju javne rasprave po Nacrtu budžeta općine Vitez za 2022.godinu

Na osnovu člana 32. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj 102/13; 9/14; 13/14; 91/15; 102/15; 104/16; 05/18; 11/19 i 99/19) i člana 24. Statuta općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 5/08), po prijedlogu Komisije za budžet, Općinsko vijeće na svojoj 9. redovnoj  sjednici održanoj dana 21.12.2021.godine  d o n o s i
 
 
 
Z A K LJ U Č A K
o provođenju javne rasprave po Nacrtu budžeta općine Vitez za 2022.godinu
 
 
 
O Nacrtu budžeta općine Vitez za 2022.godinu vodit će se javna rasprava do 10.1.2022.godine.
 
Nacrt budžeta za javnu raspravu bit će dostavljen korisnicima budžeta prema Odluci o korisnicima budžeta općine Vitez i političkim strankama koje participiraju u Općinskom vijeću, a pozivaju se i svi drugi zainteresovani subjekti- udruženja građana i dr. da u pismenoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt budžeta-Službi za finansije općine Vitez.
 
Tekst Nacrta zainteresovanim će biti dostupan na info pultu Centra za pružanje usluga građanima, na linkovima na dnu ove stranice, a javni poziv će biti upućen putem sredstava informisanja.

Nacrt proračuna općine Vitez za 2022.godinu

Nacrt Budžeta općine Vitez za 2022.godinu

 
                              PREDSJEDNIK
                        OPĆINSKOG VIJEĆA
 

                             Hidajet Sivro